Tutoring

Podejście indywidualne

Po przystąpieniu do naszego programu edukacyjnego każda Rodzina otrzymuje swojego Tutora- pedagoga, który staje się opiekunem i przyjacielem Dziecka, a jego zadaniem jest indywidualna praca z Dzieckiem, obserwowanie jego poczynań, oraz utrzymywanie stałego kontaktu z Rodzicami.

Podczas spotkań z Rodzicami (3 razy w roku, lub więcej- w razie potrzeby) traktujemy każde Dziecko indywidualnie,
a konsultacje mają na celu nie tylko przedstawienie Rodzicom spostrzeżeń opiekuna dot. zarówno mocniejszych jak
i słabszych stron podopiecznego, ale również wysłuchania opinii i obserwacji Rodziców na temat Dziecka. Pozwala nam to określać oraz modyfikować wspólne cele edukacyjne i wychowawcze, oraz system indywidualnej pracy z Dzieckiem, w oparciu o wzajemne zaufanie i wspólne dążenie do jego najpełniejszego i najbardziej harmonijnego rozwoju.

Dlatego tak ważna jest dla nas możliwość spotkań z obojgiem Rodziców.

Podejście holistyczne

Rozwój Dziecka traktujemy wielowymiarowo. Staramy się jednakowo dbać o jego rozwój fizyczny, intelektualny oraz duchowy. Zwracamy uwagę nie tylko na szybkość przyswajania przez Dzieci wiedzy i nowych umiejętności. Uważnie obserwujemy i wspomagamy je w rozwijaniu relacji i więzi społecznych, a kształtując dobre i prawidłowe postawy i nawyki wspieramy ich rozwój osobowościowy w oparciu o uniwersalne wartości, takie jak: przyjaźń, roztropność, sprawiedliwość i pokora.

Aktualności