ROK

Szczególna rola Rodziców w naszym projekcie przejawia się w obecności w
przedszkolu Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę (ROK-ów).

Jest to małżeństwo lub dwa, wybierane przez Zarząd Fundacji i Dyrekcję
Przedszkola w każdej grupie, które:
– zna dobrze model wychowawczy przedszkola i zasady jego działania,
– ma doświadczenia wychowawcze i odpowiedzialnie podchodzi do wychowania
swoich dzieci,
– czuje się współgospodarzem przedszkola.

Celami pracy ROK-ów są:
– ułatwianie wzajemnego kontaktu rodziców między sobą,
– zachęcanie do współpracy z placówką, aby rodzice czuli się integralną
jej częścią,
– podkreślanie pierwszoplanowej roli rodziców w wychowaniu oraz wagi
wspólnych wartości i zasad wychowawczych w domu i przedszkolu,
– dawanie pewności i budzenie zapału – przyjmowanie trudnych wyzwań jako
szansy do wzrastania.

ROK-owie dzielą się doświadczeniami dotyczącymi wychowania dzieci oraz
współpracy z przedszkolem.
Ich zadaniem jest ułatwianie wzajemnego kontaktu między rodzinami w
grupie (na przykład przez organizację spotkań towarzyskich). Rodziny
poznają się, by nawzajem doceniać się, dostrzegać wartość, którą każda z
nich wnosi wraz z różnorodnością swoich doświadczeń.
Zadaniem ROK-ów nie jest przekazywanie uwag rodziców na temat różnych
aspektów działania placówki, czy  innych rodzin, ani też rozwiązywanie
ich problemów. Z tymi sprawami zainteresowana rodzina zwraca się
bezpośrednio do osób odpowiedzialnych w przedszkolu.